تقویم نجومی ماه منتشر شد؛

زودهنگام ترین غروب سال در آذرماه

زودهنگام ترین غروب سال در آذرماه بازار مقاله: در آذرماه چندین بارش شهابی آغاز و به اوج می رسند همین طور زودهنگام ترین غروب خورشید در این ماه رخ می دهد.به گزارش بازار مقاله به نقل از مهر، كشور ما ایران از نظر نجوم شرایط خوبی دارد و می توان خیلی از رویدادهای نجومی را به راحتی رصد كرد. در همین راستا در صدد برآمدیم تا رویدادهای نجومی آذرماه امسال را مرور نماییم.
سه شنبه ۵ آذر
در این روز، ماه نو در ساعت ۱۸: ۳۶ رخ می دهد. در این زمان ماه بین زمین و خورشید قرار می گیرد و بدین سبب قابل مشاهده نیست.
چهارشنبه ۶ آذر
مقارنه ماه و قلب العقرب در ۰۲: ۰۱ در روز چهارشنبه رخ می دهد. جدایی این دو در زمان مقارنه ۷ درجه بوده و قابل مشاهده نیستند. همین طور فعالیت بارش شهابی تك شاخی شروع می شود. اوج این بارش دوشنبه ۱۸ آذر خواهد بود.
نپتون در ساعت ۲۱: ۰۸ در اقامت غربی قرار می گیرد و حركت رجعی آن اختتام می یابد. قدر نپتون ۷.۹ است و برای دیدن آن حداقل به دوربین دوچشمی نیاز دارید.
پنجشنبه ۷ آذر
حداكثر كشیدگی صبحگاهی (غربی) عطارد در ۱۳: ۵۲ با زاویه ۲۰ درجه از خورشید هفتم آذرماه رخ می دهد. همین طور در این روز، مقارنه ماه و مشتری در ۱۴: ۳۴ رخ می دهد. در زمان مقارنه جدایی این دو ۰.۱ درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. كمی بعدتر در ۱۴: ۴۴ با جدایی ۱.۲ درجه قابل مشاهده هستند.
هفم آذرماه زهره در ۲۱: ۲۰ بیشترین فاصله را از خورشید برابر با ۱۰۸.۹۴ میلیون كیلومتر دارد.
رخگرد طولی ماه در ۲۱: ۳۰ به مقدار چشم گیر ۵.۹ درجه شرقی می رسد. رخگرد عرضی نیز ۰.۶ درجه جنوبی است. مقارنه ماه و زهره در ۲۳: ۲۳. در زمان مقارنه جدایی این دو ۱.۵ درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. كمی قبل تر در ۱۸: ۱۳ با جدایی ۳ درجه قابل مشاهده هستند.
جمعه ۸ آذر
در این روز، ماه در ۰۷: ۴۷ در گره نزولی قرار دارد. عرض دائرةالبروجی ماه برابر با صفر و رو به كاهش است. میل ماه در ساعت ۱۴: ۰۷ برابر با ۲۳.۲- درجه است. این جنوبی ترین مقدار میل ماه در این ماه قمری است.
شنبه ۹ آذر
مقارنه ماه و زحل در ۰۱: ۱۵. در زمان مقارنه جدایی این دو ۱.۲ درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. كمی قبل تر در ۱۹: ۲۵ روز جمعه با جدایی ۳.۸ درجه قابل مشاهده هستند.
مقارنه ماه و پلوتو در ۰۵: ۵۷. در زمان مقارنه جدایی این دو ۰.۸ درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. كمی قبل تر در ۱۹: ۳۷ روز جمعه با جدایی ۶.۹ درجه قابل مشاهده هستند.
بعد از غروب خورشید بهترین موقعیت برای مشاهده زمین تاب ماه است. نور خورشید به زمین می تابد و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریك ماه می تابد و آنرا كمی روشن و قابل مشاهده می كند كه به آن زمین تاب می گویند.
بارش شهابی اسدی در این تاریخ تمام می شود.
یكشنبه ۱۰ آذر
بارش شهابی كشتی دمی در این تاریخ شروع می شود. اوج این بارش ۱۶ آذر خواهد بود. صورت فلكی ثور در ۲۰: ۱۴ در مقابله قرار می گیرد و بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود برای اینكه تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت.
سه شنبه ۱۲ آذر
ستاره دبران در ساعت ۰۵: ۰۸ در مقابله قرار می گیرد و بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود برای اینكه تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت. قدر این ستاره ۰.۹ است و با چشم غیر مسلح به راحتی مشاهده می شود. آغاز فعالیت بارش شهابی سیگما شجاعی نیز در این روز رخ می دهد. اوج این بارش ۲۱ آذر خواهد بود.
چهارشنبه ۱۳ آذر
در این تاریخ تربیع اول ماه در ۱۰: ۲۹ رخ می دهد. مقارنه ماه و نپتون در ۱۴: ۱۱. در زمان مقارنه جدایی این دو ۴.۹ درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. كمی بعدتر در ۱۸: ۴۱ با جدایی ۴.۴ درجه قابل مشاهده هستند.
پنجشنبه ۱۴ آذر
ماه در ساعت ۰۷: ۲۴ در بیشترین فاصله از زمین برابر با ۴۰۴۳۶۰ كیلومتر قرار دارد. عطارد در ۱۵: ۲۸ به درخشان ترین حالت خود از قدر ۰.۶- می رسد و به راحتی توسط چشم غیر مسلح قابل رویت است.
آغاز فعالیت بارش شهابی اسد اصغری نیز در این زمان رخ می دهد كه اوج این بارش ۲۹ آذر است.
جمعه ۱۵ آذر
رخگرد عرضی ماه در ۱۷: ۰۹ به مقدار چشم گیر ۶.۸ درجه شمالی می رسد و قطب شمال آن در معرض دید قرار می گیرد. رخگرد طولی ۱.۳ درجه غربی است.
شنبه ۱۶ آذر
زودهنگام ترین غروب خورشید سال در ۱۷: ۱۱ رخ می دهد. این رخداد به سبب معادله زمان بر انقلاب زمستانی منطبق نیست. اوج بارش شهابی كشتی دمی نیز در این زمان اتفاق می افتد. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیك به سمت الرأس بودن كانون بارش و دید ۳۶۰ درجه از آسمان) می توان انتظار ۱۰ شهاب در ساعت داشت.
آغاز فعالیت بارش شهابی جوزایی در این روز اتفاق می افتد اوج این بارش ۲۳ آذر خواهد بود. نپتون در بهترین وضعیت رصدی عصرگاهی قرار می گیرد. نپتون از قدر ۷.۹ می درخشد و برای دین آن دوربین دوچشمی یا تلسكوپی كوچك نیاز است.
یكشنبه ۱۷ آذر
رخگرد ماه در ساعت ۰۰: ۴۹ به مقدار چشم گیر ۷.۱ درجه می رسد ( رخگرد طولی ۲.۷ درجه غربی و رخگرد عرضی ۶.۶ درجه شمالی). مقارنه ماه و اورانوس نیز در ساعت ۱۲: ۵۰ رخ می دهد. در زمان مقارنه جدایی این دو ۵.۴ درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. كمی بعدتر در ۱۸: ۳۰ با جدایی ۵ درجه قابل مشاهده هستند.
دوشنبه ۱۸ آذر
در این روز بارش شهابی تك شاخی به اوج می رسد. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیك به سمت الرأس بودن كانون بارش و دید ۳۶۰ درجه از آسمان) می توان انتظار ۲ شهاب در ساعت داشت.
سه شنبه ۱۹ آذر
مقارنه ماه و خوشه پروین در ۱۵: ۳۷ در این تاریخ رخ می دهد. در زمان مقارنه جدایی این دو ۸.۵ درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. كمی بعدتر در ۱۸: ۱۷ با جدایی ۸.۱ درجه قابل مشاهده هستند.
فعالیت بارش شهابی ثوری بالایی (شمالی) در این تاریخ تمام می شود.
چهارشنبه ۲۰ آذر
مقارنه زهره و زحل در ۰۸: ۰۳. در زمان مقارنه جدایی این دو ۱.۸ درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. كمی بعدتر در ۱۷: ۵۳ با جدایی ۱.۸ درجه قابل مشاهده هستند.
مقارنه ماه و دبران در ۱۴: ۱۹. در زمان مقارنه جدایی این دو ۲.۲ درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. كمی بعدتر در ۱۷: ۵۹ با جدایی ۳.۶ درجه قابل مشاهده هستند.
رخگرد طولی ماه در ۱۹: ۰۶ به مقدار چشم گیر ۴.۷ درجه غربی می رسد و دهانه گریمالدی در معرض دید قرار قرار می گیرد. رگرد عرضی نیز ۳.۱ درجه شمالی است.
پنجشنبه ۲۱ آذر
ماه بدر در ۰۸: ۴۳ در این تاریخ رخ می دهد. همین طور ستاره عیوق در ۱۲: ۵۶ در مقابله قرار می گیرد و بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود برای اینكه تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت. قدر این ستاره ۰.۱ است و با چشم غیر مسلح به راحتی مشاهده می شود.
اوج بارش شهابی سیگما شجاعی در این تاریخ به وقوع می پیوندد. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیك به سمت الرأس بودن كانون بارش و دید ۳۶۰ درجه از آسمان) میتوان انتظار سه شهاب در ساعت داشت.
آغاز فعالیت بارش شهابی گیسویی (گیسوان برنیكه). اوج این بارش ۲۵ آذر است.
جمعه ۲۲ آذر
صورت فلكی جبار در ۰۶: ۳۸ در مقابله قرار می گیرد و بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود برای اینكه تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت. ماه در ساعت ۱۷: ۵۳ در گره صعودی قرار دارد. عرض دائرةالبروجی ماه برابر با صفر و روبه افزایش است.
شنبه ۲۳ آذر
میل ماه در ساعت ۰۰: ۲۷ برابر با ۲۳.۲ درجه است. این بیشترین میل شمالی ماه در این ماه قمری است. اوج بارش شهابی جوزایی نیز در این تاریخ رخ می دهد. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیك به سمت الرأس بودن كانون بارش و دید ۳۶۰ درجه از آسمان) میتوان انتظار ۱۲۰ شهاب در ساعت داشت. یكی از غنی ترین بارش های شهابی نیم كره شمالی كه حدود ۲۳-۲۲ آذر به اوج می رسد.
یكشنبه ۲۴ آذر
مقارنه عطارد و قلب العقرب در ۱۴: ۵۶ در این تاریخ رخ می دهد. جدایی این دو در زمان مقارنه ۵.۲ درجه بوده و قابل مشاهده نیستند. مقارنه ماه و خوشه كندوی عسل در ۱۸: ۲۳. در زمان مقارنه جدایی این دو ۰.۶ درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. كمی بعدتر در ۲۱: ۰۳ با جدایی ۱.۹ درجه قابل مشاهده هستند.
فعالیت بارش های شهابی «كشتی دمی» و «سیگما شجاعی»در این تاریخ تمام می شود.
دوشنبه ۲۵ آذر
اوج بارش شهابی گیسویی (گیسوان برنیكه) در این تاریخ به وقوع می پیوندد. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیك به سمت الرأس بودن كانون بارش و دید ۳۶۰ درجه از آسمان) می توان انتظار ۳ شهاب در ساعت داشت.
سه شنبه ۲۶ آذر
مقارنه ماه و قلب الاسد در ۰۹: ۲۴ در ۲۶ آذرماه رخ خواهد داد. در زمان مقارنه جدایی این دو ۳.۱ درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. كمی قبل تر در ۰۶: ۴۴ با جدایی ۳.۹ درجه قابل مشاهده هستند.
بارش های شهابی «تك شاخی» و «جوزایی» در این تاریخ به وقوع می پیوندد.
آغاز فعالیت بارش شهابی دُبی. اوج این بارش ۲ دی خواهد بود.
چهارشنبه ۲۷ آذر
ماه در ساعت ۲۲: ۱۲ در كمترین فاصله از زمین برابر با ۳۷۰۴۴۸ كیلومتر قرار دارد.
پنجشنبه ۲۸ آذر
تربیع آخر ماه در ۰۸: ۲۸ در این تاریخ رخ می دهد.
جمعه ۲۹ آذر
رخگرد عرضی ماه در ۰۴: ۰۴ به مقدار چشم گیر ۶.۸ درجه جنوبی می رسد و قطب جنوب ماه در معرض دید قرار می گیرد. رخگرد طولی نیز ۱.۱ درجه شرقی است. اوج بارش شهابی اسد اصغری. در صورت مساعد بودن شرایط (نزدیك به سمت الرأس بودن كانون بارش و دید ۳۶۰ درجه از آسمان) میتوان انتظار ۵ شهاب در ساعت داشت.
رخگرد ماه در ۱۹: ۳۷ به مقدار چشم گیر ۶.۹ درجه می رسد (رخ گرد طولی ۱.۷ درجه شرقی و رخگرد عرضی نیز ۶.۷ درجه جنوبی).
مقارنه ماه و سماك اعزل در ۲۳: ۵۳. در زمان مقارنه جدایی این دو ۷.۵ درجه است اما در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. كمی بعدتر در ۰۳: ۰۳ روز شنبه با جدایی ۶.۹ درجه قابل مشاهده هستند.
شنبه ۳۰ آذر
دنباله دار ۲۸۹پی/ بلانپِین در ۰۳: ۰۲ در نزدیكترین فاصله از خورشید برابر با ۱۴۳.۴۶ میلیون كیلومتر قرار دارد.
ستاره «ابط الجوزا» در ۰۵: ۳۷ در مقابله با خورشید قرار دارد و بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود برای اینكه تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت. قدر این ستاره ۰.۴ است و با چشم غیر مسلح به راحتی مشاهده می شود.


منبع:

1398/09/09
15:22:09
5.0 / 5
5369
تگهای خبر: دوربین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳
بازار مقاله MarketDoc
marketdoc.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازار مقاله محفوظ است

بازار مقاله

فروش مقالات و کتب علمی