گزارش آماری مهر؛

۵۳ دانشگاه در میان موثرترین های دنیا، پژوهش اثرگذارتر می گردد

۵۳ دانشگاه در میان موثرترین های دنیا، پژوهش اثرگذارتر می گردد بازار مقاله: تعداد ۵۳ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی كشور در میان موثرترین های دنیا قرار گرفته اند و روند افزایش این موسسات نشان داده است كه پژوهش های جمهوری اسلامی ایران اثرگذاری بیشتری پیدا كرده اند.


خبرگزاری مهر - گروه دانش و فناوری: بررسی اطلاعات استخراج شده از پایگاه شاخص های اساسی علم (ISI-ESI) نشان داده است تعداد ۵۳ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی كشور در میان موثرترین های دنیا قرار گرفته اند. دكتر علی گزنی یكی از بنیانگذاران پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این آمار اظهار داشت: پایگاه شاخص های اساسی علم آی.اس.آی به شناسائی و معرفی یك درصد از پراستنادترین دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی دنیا در رشته های مختلف علم می پردازد. این پایگاه، علم دنیا را به ۲۲ رشته موضوعی تقسیم كرده و هم اكنون دانشگاه ها/ موسسات تحقیقاتی كشور در ۱۶ رشته از این ۲۲ رشته موضوعی رتبه بندی شده اند.وی اظهار داشت: تعداد ۵۳ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی كشور در میان موثرترین های دنیا قرار گرفته اند و روند افزایش این موسسات نشان داده است كه پژوهش های جمهوری اسلامی ایران اثرگذاری بیشتری پیدا كرده اند.رتبه بندی ۱۶ رشته در دانشگاه ها/ موسسات تحقیقاتی كشورعضو هیات علمی مركز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اضافه كرد: دانشگاه های علوم پزشكی اصفهان، ایران، بقیه الله، تبریز، تهران، زاهدان، شهید بهشتی، شیراز، كردستان، كرمان، كرمانشاه، مازندران، مشهد، جندی شاپور اهواز و همینطور بخش ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در میان موسسات یك درصد برتر دنیا قرار گرفته اند.وی ادامه داد: دانشگاه های شهید بهشتی، اصفهان، الزهرا (س)، امام خمینی (ره)، بوعلی سینا، تبریز، تربیت مدرس، تهران، خلیج فارس، رازی، سمنان، شهركرد، شهید باهنر كرمان، شهید چمران اهواز، شیراز، فردوسی مشهد، كاشان، گیلان، مازندران، محقق اردبیلی، یاسوج و یزد در میان دانشگاه های جامع در جمع موثرترین های دنیا قرار گرفته اند.گزنی درباره دانشگاه های صنعتی تصریح كرد: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی اصفهان، صنعتی امیركبیر، صنعتی سهند، صنعتی شاهرود، صنعتی شریف، صنعتی شیراز، صنعت نفت، صنعتی نوشیروانی بابل و علم و صنعت ایران در میان پراستنادترین دانشگاه های دنیا قرار گرفته اند.وی اظهار داشت: در میان موسسات پژوهشی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه دانش های بنیادی، جهاد دانشگاهی و انستیتو پاستور ایران در بین برترین های دنیا قرار گرفته اند. دانشگاه های آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور هم در میان دانشگاه های یك درصد برتر دنیا قرار گرفته اند.در حال حاضر ۳۱ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی كشور در رشته موضوعی مهندسی رتبه بندی شده اند. پس از مهندسی بیشترین تعداد متعلق به رشته های شیمی و پزشكی بالینی است كه به ترتیب ۲۳ و ۲۱ دانشگاه/ موسسه كشور را شامل می شوند. پس از این دو رشته، حوزه های علوم كشاورزی و مواد هر كدام با ۱۰ دانشگاه/ موسسه در جایگاه بعدی قرار گرفته اند.۰.۹ درصد از دانشگاه ها/ موسسات یك درصد برتر دنیا متعلق به ایران استعضو هیات علمی مركز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری درباره آمار دانشگاه ها و موسسات برتر اظهار داشت: هم اكنون در پایگاه شاخص های اساسی علم تعداد ۵ هزار و ۷۰۱ دانشگاه/ موسسه یك درصد برتر معرفی شده اند كه ۵۳ مورد از آنها مربوط به ایران است، ازاین رو حدود ۰.۹ درصد از دانشگاه ها/ موسسات یك درصد برتر دنیا متعلق به ایران است.سه رشته مهندسی، شیمی و علوم كشاورزی دارای بالاترین سهمگزنی اضافه كرد: برحسب سهم دانشگاه ها/ موسسات تحقیقاتی یك درصد برتر كشور از كل دنیا، سه رشته مهندسی، شیمی و علوم كشاورزی از بالاترین سهم در مقایسه با سایر رشته های كشور برخوردار می باشند. در این سه رشته به ترتیب ۲.۳ درصد، ۱.۹ درصد و ۱.۳ درصد از دانشگاه ها/ موسسات تحقیقاتی برتر دنیا متعلق به ایران است.جدول تعداد دانشگاه ها/موسسات یك درصد برتر در رشته های موضوعیتعداد دانشگاه ها/موسسات یك درصد برتر در رشته های موضوعیرشته موضوعیایران دنیا سهم كشور از كل دنیامهندسی۳۲۱۳۴۲۲.۳ درصدشیمی ۲۳ ۱۱۹۴۱.۹ درصدعلوم كشاورزی۱۰۷۸۵۱.۳ درصدعلوم مواد ۱۰۸۱۳۱.۲ درصدعلوم رایانه۵۴۰۷۱.۲ درصددارو شناسی و سم شناسی۷۸۳۶۰.۸ درصدریاضیات۲۲۴۷۰.۸ درصدفیزیك۴۷۱۲۰.۶ درصدپزشكی بالینی۲۱۴۱۵۷۰.۵ درصدعلوم دامی و حیوانات۵۱۱۷۹۰.۴ درصدزیست شناسی و زیست شیمی۴۹۸۶۰.۴ درصدعلوم اجتماعی۴۱۳۸۲۰.۳ درصدمحیط و بوم شناسی۲۸۷۷۰.۲ درصدزمین شناسی۱۶۴۲۰.۲ درصدایمنی شناسی۱۷۰۵۰.۱ درصدعلوم اعصاب و رفتار۱۸۳۱۰.۱ درصدتمامی رشته های موضوعی۵۲۵۷۰۱۰.۹ درصد
تعداد موسسات یك درصد برتر پراستناد كشور به تفكیك رشته های موضوعی
گزنی اظهار داشت: برپایه پایگاه شاخص های اساسی علم و در بین دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، دانشگاه صنعتی امیركبیر در حوزه علوم كامپیوتر و ریاضیات موثرترین دانشگاه كشور است. بعنوان مثال این دانشگاه از نظر تعداد مقالات یك درصد برتر در رشته موضوعی ریاضیات رتبه ۶۵ دنیا را كسب كرده است. همینطور برپایه شاخص نسبت تعداد استنادها به مقالات، دانشگاه علم و صنعت هم در بین برترین دانشگاه های كشور قرار دارد.وی اضافه كرد: در رشته موضوعی فیزیك دانشگاه صنعتی شریف، صنعتی اصفهان و پژوهشگاه دانش های بنیادی موثرتر از سایر دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتی كشور ظاهر شده اند.عضو هیات علمی مركز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اظهار داشت: در رشته موضوعی علم مواد و مهندسی دانشگاه تهران و در علوم كشاورزی، دانشگاه تهران و تربیت مدرس موثرترین دانشگاه های كشور هستند.وی اضافه كرد: در میان دانشگاه های وزارت بهداشت، در حوزه داروشناسی و سم شناسی، دانشگاه علوم پزشكی تهران و مشهد موثرترین های كشور هستند. در حوزه پزشكی بالینی، ایمنی شناسی، علوم اعصاب و رفتار هم دانشگاه علوم پزشكی تهران برترین دانشگاه كشور است.
آمار ۱۵۸ دانشگاه/ موسسه تحقیقاتی ایرانی هم در حوزه رشته ها و تعداد مقالات یك درصد برتر هم نشان داده است كه وضعیت استنادها، مدارك، نسبت استناد به مقاله و تعداد مقالات یك درصد برتر نسبت به گذشته بهتر شده است و این مورد نشان از اثرگذاری بیشتر پژوهش در كشور است.جدول دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی گروه پزشكی بر مبنای مقدار و رتبه در استنادها، مدارك و مقالات یك درصد برتر دانشگاه/موسسهنوعرشتهتعداد استنادهاتعداد مداركنسبت استناد به مدركتعداد مقالات یك درصد برتررتبه تعداد استنادهارتبه تعداد مداركرتبه نسبت استناد به مدركرتبه تعداد مقالات یك درصد برترانستیتو پاستور ایرانپزشكی پزشكی بالینی۳۳۵۲ ۴۴۱ ۷.۶ ۱ ۲۹۷۱ ۱۸۴۶ ۳۹۱۸ ۳۷۳۳پزشكی تمامی رشته های موضوعی۱۹۹۴۳ ۲۲۵۶ ۸.۸۴ ۱۱۲۷۷۲۲۲۶۴ ۴۸۸۰ ۳۵۸۴دانشگاه علوم پزشكی اصفهانپزشكی پزشكی بالینی۱۶۳۰۶۲۵۵۴ ۶.۳۸۱۲۱۱۴۳۵۹۵۴۰۲۳ ۱۶۰۹پزشكی تمامی رشته های موضوعی۳۱۹۴۷ ۴۶۴۹ ۶.۸۷۲۵۲۱۰۷ ۱۳۸۸ ۵۳۶۳ ۲۴۹۹پزشكی علوم اجتماعی۲۰۶۷۲۰۵۱۰.۰۸۲ ۱۰۱۳۱۱۳۰ ۴۸۲۱۱۳۱دانشگاه علوم پزشكی ایرانپزشكی پزشكی بالینی۸۹۷۵۱۹۰۶ ۴.۷۱ ۱۲۱۶۵۱۷۳۵۴۱۱۹ ۱۶۰۹پزشكی تمامی رشته های موضوعی۱۷۳۷۸ ۳۶۶۸ ۴.۷۴ ۲۴۲۹۵۶۱۶۴۴۵۶۵۹ ۲۵۵۵دانشگاه علوم پزشكی بقیه اللهپزشكیپزشكی بالینی ۵۱۴۵ ۸۵۰ ۶.۰۵ ۵ ۲۲۶۹ ۱۲۸۴ ۴۰۴۳ ۲۵۶۲پزشكی تمامی رشته های موضوعی۱۲۲۶۱۲۰۲۳۶.۰۶۲۹۳۴۴۷۲۳۹۶۵۵۱۲۲۳۱۱دانشگاه علوم پزشكی تبریزپزشكیپزشكی بالینی۸۶۰۴۱۷۹۶ ۴.۷۹۱ ۱۶۹۶۷۷۱۴۱۱۲ ۳۷۳۳پزشكیتمامی رشته های موضوعی ۲۹۴۵۱۴۷۱۵۶.۲۵۲۰ ۲۲۲۶۱۳۶۹۵۴۸۱۲۸۰۳ پزشكیدارو شناسی و سم شناسی۵۸۹۰ ۷۵۸۷.۷۷ ۵ ۵۰۸۲۳۸ ۸۱۳۴۸۰دانشگاه علوم پزشكی تهرانپزشكی ایمنی شناسی۸۰۱۰۹۶۸۸.۲۷۱۴۷۲۱۶۵۷۰۵۶۶۷پزشكی پزشكی بالینی۷۰۹۸۲۸۵۲۶۸.۳۳۵۴۴۲۱۱۶۴۳۸۴۸ ۶۰۶پزشكی تمامی رشته های موضوعی۱۶۱۵۱۸۱۹۷۱۱ ۸.۱۹۱۱۸ ۷۰۷۳۸۲ ۵۰۵۸ ۹۸۳پزشكی دارو شناسی و سم شناسی۱۷۴۷۲ ۲۲۱۸ ۷.۸۸۱۱۱۳۷۲۳ ۸۱۰ ۲۵۷پزشكی زیست شناسی و زیست شیمی۷۴۱۷۹۴۰۷.۸۹ ۵ ۸۳۴۴۳۹۹۷۸۷۳۲پزشكی شیمی ۱۷۵۹۱ ۱۲۹۹ ۱۳.۵۴ ۱۲ ۶۷۵ ۶۶۴ ۷۹۹ ۶۰۸پزشكی علوم اجتماعی۶۲۹۰ ۱۳۰۵ ۴.۸۲ ۶۴۴۹ ۲۹۴ ۱۲۸۴ ۷۶۱پزشكی علوم اعصاب و رفتار۸۸۲۶۱۰۵۲۸.۳۹ ۱ ۶۱۹۳۲۰۸۲۸۷۸۶پزشكی علوم كشاورزی ۲۰۹۸۲۳۲۹.۰۴۴۷۴۰۶۱۰۵۸۶۴۹۰دانشگاه علوم پزشكی زاهدانپزشكی پزشكی بالینی۲۴۵۰۴۲۸۵.۷۲۵۳۷۰۰۱۸۷۸۴۰۵۷۲۵۶۲پزشكی تمامی رشته های موضوعی۵۱۷۶۸۱۶۶.۳۴۶ ۴۶۰۸۳۴۹۰۵۴۷۰۴۴۳۹دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتیپزشكی پزشكی بالینی۲۳۲۱۲۳۸۲۳ ۶.۰۷۱۷۹۱۸۴۲۵۴۰۴۲ ۱۳۲۲پزشكی تمامی رشته های موضوعی۵۷۰۱۴۸۵۷۲ ۶.۶۵۴۵۱۴۶۳۸۶۱۵۴۰۷۱۷۹۴پزشكی دارو شناسی و سم شناسی۵۶۵۶۹۹۶۵.۶۸۴۵۲۳۱۴۸۸۳۲۵۵۰پزشكی علوم اجتماعی۱۷۵۲۳۹۳۴.۴۶۱۱۱۳۳۷۶۲۱۳۱۹ ۱۲۶۲پزشكی علوم كشاورزی۲۶۲۹۳۰۳۸.۶۸۶ ۶۱۱۵۰۸۶۰۷ ۳۹۵دانشگاه علوم پزشكی شیرازپزشكی پزشكی بالینی۱۳۲۱۰۲۵۱۵ ۵.۲۵ ۴ ۱۳۰۸۶۰۱۴۰۸۹۲۸۴۲پزشكی تمامی رشته های موضوعی۲۹۹۷۸۵۰۸۸۵.۸۹۹۲۱۹۴۱۲۸۳۵۵۴۴۳۸۸۱پزشكی دارو شناسی و سم شناسی۳۴۸۶۴۲۳۸.۲۴۳۷۷۷۵۱۶۸۰۱۶۱۰دانشگاه علوم پزشكی كردستانپزشكی پزشكی بالینی۴۹۰۰۲۰۶۲۳.۷۹ ۱۱۲۳۴۷۲۶۹۲۱۵۶۷۱۶۹۴پزشكی تمامی رشته های موضوعی۷۰۶۹۶۰۴ ۱۱.۷۱۳۴۲۱۳۳۷۶۱۴۱۱۹۳۳۸۸دانشگاه علوم پزشكی كرمانپزشكی پزشكی بالینی۴۴۸۱۶۶۹۶.۷۷۲۴۷۴۱۴۸۰ ۴۰۰۰ ۲۱۷۴پزشكی تمامی رشته های موضوعی۱۲۸۱۴۱۸۶۷۶.۸۶۱۱ ۳۳۸۲۲۵۰۲۵۳۶۵۳۵۸۴دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاهپزشكیپزشكی بالینی۲۴۵۳۴۲۹۵.۷۲ ۶۳۶۹۸۱۸۷۴۴۰۵۷۲۳۵۱پزشكی تمامی رشته های موضوعی۸۴۲۹۱۵۰۲۵.۶۱۷۳۹۸۹۲۷۸۹ ۵۵۷۷۴۲۱۷دانشگاه علوم پزشكی مازندرانپزشكیپزشكی بالینی۵۱۷۷۴۸۹۱۰.۵۹۹ ۲۲۶۱۱۷۵۷۳۵۳۳۱۹۰۱پزشكی تمامی رشته های موضوعی۱۳۶۸۱۱۵۶۷۸.۷۳۲۸ ۳۳۰۱ ۲۷۳۴ ۴۹۰۹ ۲۳۵۶دانشگاه علوم پزشكی مشهدپزشكیپزشكی بالینی۱۳۹۳۴۱۹۵۰۷.۱۵۱۵۱۲۶۵۷۲۶۳۹۶۲۱۴۲۹پزشكی تمامی رشته های موضوعی ۳۱۵۴۶۴۳۷۴۷.۲۱۵۱۲۱۲۷۱۴۵۸۵۲۸۵۱۶۷۲پزشكی دارو شناسی و سم شناسی ۷۹۶۶۱۰۰۶۷.۹۲۲۳۳۶۷۱۴۶۸۰۹۱۰۲دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهوازپزشكیپزشكی بالینی۲۲۵۶۴۹۷۴.۵۴ ۲۳۹۰۸۱۷۴۱۴۱۳۱۳۴۳۵پزشكیتمامی رشته های موضوعی۶۴۵۷۱۴۸۳۴.۳۵۱۷ ۴۳۳۷۲۸۰۶۵۶۷۹۳۰۰۸وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكیپزشكیپزشكی بالینی۳۲۵۵ ۳۱۷ ۱۰.۲۷ ۷۳۰۴۵۲۲۱۰۳۵۷۹۲۱۷۴پزشكی تمامی رشته های موضوعی۶۸۹۲۸۰۰۸.۶۲ ۱۰۴۲۴۱۳۵۰۸۴۹۵۱۳۷۲۲ جدول دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی گروه جامع بر مبنای مقدار و رتبه در استنادها، مدارك و مقالات یك درصد برتر (به ترتیب حروف الفبا)دانشگاه/موسسهنوع رشته تعداد استنادها تعداد مداركنسبت استناد به مدرك تعداد مقالات یك درصد برتر رتبه تعداد استنادها رتبه تعداد مدارك رتبه نسبت استناد به مدرك رتبه تعداد مقالات یك درصد برتر دانشگاه شهید بهشتیجامع پزشكی بالینی۳۹۰۴ ۴۶۰ ۸.۴۹ ۱۲۶۹۵۱۷۹۸۳۸۲۸۳۷۳۳جامعتمامی رشته های موضوعی۴۹۹۷۳۶۸۱۹۷.۳۳۲۷۱۶۰۸۱۰۴۰۵۲۵۷ ۲۴۰۲جامعشیمی۱۷۹۱۶ ۱۷۰۷ ۱۰.۵ ۲۶۶۲۴۸۵۹۹۳ ۱۰۷۴جامع مهندسی۶۴۴۰ ۱۱۳۷ ۵.۶۶۷۵۹۰۴۳۹۱۱۸۴۷۳۴دانشگاه اصفهانجامع تمامی رشته های موضوعی۲۹۳۷۲۴۶۳۵ ۶.۳۴۱۴۲۲۳۵۱۳۹۳۵۴۷۰۳۲۹۶جامع شیمی۱۱۲۱۰ ۱۲۴۶ ۹۱۹۱۱۶۸۶۱۰۷۳ ۱۱۲۸جامع مهندسی ۴۰۰۷۷۱۷ ۵.۵۹۲۸۷۶۶۷۵۱۱۹۵ ۱۱۵۰دانشگاه الزهرا (س)جامع تمامی رشته های موضوعی۱۳۶۸۱۱۶۲۱۸.۴۴۹۳۳۰۱۲۶۸۵۴۹۹۹۳۸۸۱جامع شیمی۹۲۸۶ ۸۱۵ ۱۱.۳۹۲۱۰۲۰۹۳۲۹۳۶۱۰۷۴دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)جامعتمامی رشته های موضوعی۹۱۲۸ ۱۳۶۱۶.۷۱۲۹۳۸۷۵۲۹۱۴۵۳۹۵۲۳۱۱جامع مهندسی ۲۸۰۳ ۳۶۷ ۷.۶۴۱۹ ۱۱۳۲ ۱۱۱۰ ۸۲۳ ۳۳۱دانشگاه بوعلی سینا جامعتمامی رشته های موضوعی۳۲۶۷۲۳۵۶۱۹.۱۷۲۴ ۲۰۸۳۱۶۷۶۴۷۸۳۲۵۵۵جامع شیمی ۱۶۵۱۲ ۱۴۷۱ ۱۱.۲۳ ۳۷۰۳۵۷۳ ۹۴۵ ۱۰۱۳جامع مهندسی ۵۷۱۵ ۵۱۹ ۱۱.۰۱۱۵ ۶۶۸ ۸۸۲ ۲۱۹ ۴۱۰دانشگاه تبریز جامع تمامی رشته های موضوعی ۵۴۳۳۲۷۰۱۶۷.۷۴۴۷۱۵۲۰۱۰۱۷۵۱۶۲۱۷۵۱جامع شیمی۱۵۰۱۴ ۱۳۷۷ ۱۰.۹ ۳ ۷۶۱ ۶۱۵ ۹۷۰ ۱۰۱۳جامع علوم كشاورزی۳۱۶۰ ۴۴۳۷.۱۳۴۵۲۵۳۶۴ ۶۷۲۴۹۰جامع مهندسی ۱۴۰۰۹ ۱۶۵۳ ۸.۴۷ ۲۹ ۲۸۷ ۳۰۵ ۶۲۸ ۲۱۲دانشگاه تربیت مدرسجامعپزشكی بالینی۷۵۵۱۱۰۷۴ ۷.۰۳۱۱۸۳۹۱۱۳۳ ۳۹۷۲ ۳۷۳۳جامع تمامی رشته های موضوعی۱۰۹۹۶۸۱۳۱۴۳۸.۳۷۸۰ ۹۵۱ ۵۷۶ ۵۰۱۲۱۲۶۹جامع زیست شناسی و زیست شیمی۶۳۰۸ ۷۴۸ ۸.۴۳۱۹۳۴ ۵۴۹ ۹۷۱ ۹۴۰جامع شیمی۳۱۸۷۴ ۲۵۹۹ ۱۲.۲۶۱۴ ۳۹۷ ۲۶۳ ۸۸۲ ۵۵۴جامع علوم دامی و حیوانات۴۵۵۵۸۴۷ ۵.۳۸ ۱۸۲۶ ۴۲۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۴جامع علوم كشاورزی۵۸۸۵۷۱۴ ۸.۲۴ ۱۳ ۲۷۶ ۲۲۹ ۶۲۶ ۱۸۰جامع علوم مواد ۹۴۳۲ ۱۰۸۷ ۸.۶۸۴۴۷۰۳۱۱ ۷۲۱ ۶۰۹جامع مهندسی۱۹۰۵۲ ۲۱۷۱ ۸.۷۸۳۴ ۲۰۶ ۲۰۵ ۵۴۰ ۱۸۰دانشگاه تهرانجامع پزشكی بالینی۶۵۱۹ ۷۸۶ ۸.۲۹ ۲ ۱۹۹۷ ۱۳۴۶ ۳۸۶۱ ۳۴۳۵جامع تمامی رشته های موضوعی۱۷۸۹۴۹ ۲۳۳۴۵ ۷.۶۷۱۶۸ ۶۶۲ ۳۱۳ ۵۱۷۵ ۷۵۵جامع دارو شناسی و سم شناسی۴۰۹۸ ۴۶۸۸.۷۶۱۶۹۴ ۴۶۰ ۷۸۴ ۷۳۶جامع زمین شناسی۷۵۴۷ ۱۲۸۳ ۵.۸۸ ۰۵۳۴ ۲۲۸ ۶۳۵ ۶۳۹جامع زیست شناسی و زیست شیمی۸۹۵۴ ۹۶۸ ۹.۲۵۲ ۷۲۲ ۴۳۰ ۹۶۱ ۸۹۴جامع شیمی ۳۵۵۸۳ ۳۴۴۷ ۱۰.۳۲ ۱۸ ۳۵۷ ۱۷۹ ۱۰۰۳ ۴۸۱جامع علوم اجتماعی۲۹۰۱ ۴۹۵ ۵.۸۶ ۰۷۹۶ ۶۴۸ ۱۱۵۷ ۱۳۴۲جامع علوم دامی و حیوانات۹۷۷۰ ۲۰۷۱ ۴.۷۲ ۷ ۴۴۳ ۱۴۵ ۱۱۴۵ ۷۲۲جامع علوم كامپیوتر ۴۸۷۱ ۸۲۰ ۵.۹۴ ۷ ۲۲۱ ۱۷۳ ۳۲۳ ۲۶۰جامع علوم كشاورزی۱۱۱۱۰ ۱۶۰۴ ۶.۹۳ ۱۰ ۱۳۴ ۷۰ ۶۸۴ ۲۴۷جامع علوم مواد۲۳۵۳۶ ۲۳۵۸ ۹.۹۸ ۱۶ ۱۹۹ ۱۰۷ ۶۶۹ ۲۷۸جامع محیط و بوم شناسی۸۱۰۵ ۱۰۴۴ ۷.۷۶ ۴ ۵۴۰ ۲۲۳ ۸۶۰ ۷۵۲جامع مهندسی ۳۶۰۳۹ ۵۰۷۶۷.۱۷۷ ۷۲ ۵۰ ۹۵۰ ۴۴ ادامه جدول دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی گروه جامع بر مبنای تعداد مقالات یك درصد برتر در تمامی رشته های موضوعی (ترتیب بر مبنای حروف الفبا) دانشگاه/موسسهنوعرشتهتعداد استنادها تعداد مدارك نسبت استناد به مدركتعداد مقالات یك درصد برتر رتبه تعداد استنادها رتبه تعداد مداركرتبه نسبت استناد به مدرك رتبه تعداد مقالات یك درصد برتردانشگاه خلیج فارسجامع تمامی رشته های موضوعی۱۱۰۰۱ ۱۱۰۳ ۹.۹۷ ۲ ۳۵۸۶ ۳۱۵۵ ۴۵۷۹ ۵۳۱۵جامع مهندسی ۲۵۶۰ ۲۶۲ ۹.۷۷ ۱ ۱۲۱۶ ۱۲۵۴ ۳۶۷ ۱۲۳۷دانشگاه رازیجامع تمامی رشته های موضوعی۳۱۲۰۷ ۳۷۶۵ ۸.۲۹ ۲۴ ۲۱۴۲ ۱۶۱۲ ۵۰۳۲ ۲۵۵۵جامع شیمی ۱۵۵۹۴ ۱۲۳۹ ۱۲.۵۹۴ ۷۳۹ ۶۹۲ ۸۶۶ ۹۴۹جامع مهندسی ۴۲۶۷ ۶۱۴ ۶.۹۵۱۳ ۸۲۷ ۷۶۶ ۹۸۶ ۴۶۵دانشگاه سمنان جامع تمامی رشته های موضوعی۱۷۷۵۵ ۲۷۱۴ ۶.۵۴۲۹ ۲۹۲۱ ۲۰۲۵ ۵۴۳۱ ۲۳۱۱جامع مهندسی ۶۵۰۰ ۸۶۵ ۷.۵۱ ۲۰ ۵۸۷ ۵۶۷ ۸۵۷ ۳۱۴دانشگاه شهركردجامع تمامی رشته های موضوعی۹۹۶۴ ۱۷۰۶ ۵.۸۴ ۱۶ ۳۷۴۱ ۲۶۱۴ ۵۵۴۶ ۳۱۱۰جامع مهندسی ۲۶۵۲ ۲۹۴ ۹.۰۲۱۰ ۱۱۷۷ ۱۲۱۵ ۴۹۵ ۵۷۴ دانشگاه شهید باهنر كرمانجامعتمامی رشته های موضوعی۲۴۹۷۱ ۳۸۱۶ ۶.۵۴ ۱۱ ۲۴۵۴ ۱۵۹۳ ۵۴۳۱ ۳۵۸۴جامع مهندسی ۵۱۸۸ ۹۵۶ ۵.۴۳۳ ۷۲۲ ۵۱۴ ۱۲۰۷ ۱۰۴۹دانشگاه شهید چمران اهوازجامعتمامی رشته های موضوعی۱۲۶۳۰ ۲۳۰۷ ۵.۴۷ ۸ ۳۴۰۷ ۲۲۲۹ ۵۵۹۷ ۴۰۲۹جامع مهندسی ۲۳۴۰ ۳۸۱ ۶.۱۴۵۱۲۹۳ ۱۰۹۴ ۱۱۲۴ ۸۷۲
دانشگاه شیرازجامعتمامی رشته های موضوعی۷۰۳۶۰ ۸۷۵۰ ۸.۰۴۳۵ ۱۲۸۸ ۸۴۵ ۵۰۸۸ ۲۰۸۶جامع شیمی ۲۰۲۴۴ ۱۷۴۶ ۱۱.۵۹ ۴۵۹۴ ۴۶۷ ۹۲۰ ۹۴۹جامع علوم دامی و حیوانات۳۵۳۸ ۹۴۴ ۳.۷۵ ۱ ۹۵۲ ۳۸۷ ۱۱۶۹ ۱۱۱۴جامع علوم كشاورزی ۳۸۵۶ ۶۷۰ ۵.۷۶۲۴۲۹ ۲۴۲ ۷۳۵ ۶۲۶جامع علوم مواد۷۰۲۵ ۶۳۳ ۱۱.۱۱ ۶۰۲ ۵۳۲ ۵۹۸ ۷۴۸جامعمهندسی۱۱۳۶۸ ۱۷۶۳ ۶.۴۵۸ ۳۵۶ ۲۸۵ ۱۰۷۴ ۶۸۱دانشگاه فردوسی مشهدجامعتمامی رشته های موضوعی۵۱۹۴۷۸۲۰۵ ۶.۳۳۵۴ ۱۵۷۲ ۸۹۳ ۵۴۷۴ ۱۶۰۷جامعشیمی۱۲۴۹۴ ۱۵۴۳ ۸.۱ ۶ ۸۵۱ ۵۴۷ ۱۱۲۵ ۸۳۱جامععلوم دامی و حیوانات۳۳۶۵۸۳۷۴.۰۲۰۹۹۱ ۴۳۴۱۱۶۴ ۱۱۵۵جامععلوم كشاورزی۴۷۵۶ ۶۴۰ ۷.۴۳ ۴ ۳۴۵ ۲۵۷ ۶۵۹ ۴۹۰جامععلوم مواد ۵۱۱۸ ۵۸۱ ۸.۸۱ ۱ ۷۹۵۵۶۲۷۱۴۷۴۸جامعمهندسی۱۰۷۵۷۱۶۳۹۶.۵۶۳۱ ۳۸۸ ۳۰۷ ۱۰۵۹ ۱۹۸دانشگاه كاشانجامعتمامی رشته های موضوعی۲۹۵۲۷۳۲۷۰۹.۰۳۳۹ ۲۲۱۸ ۱۷۸۵ ۴۸۲۹ ۱۹۷۴جامعشیمی ۱۱۶۸۳۱۲۸۲ ۹.۱۱۵ ۸۹۱ ۶۷۴ ۱۰۶۴ ۸۸۷جامععلوم مواد۷۶۰۶ ۶۴۵ ۱۱.۷۹۱۰ ۵۶۵ ۵۲۳ ۵۶۸ ۳۹۴جامعمهندسی۵۰۹۶ ۵۸۸ ۸.۶۷۱۵۷۳۰۷۹۰۵۸۰ ۴۱۰دانشگاه گیلانجامعتمامی رشته های موضوعی۲۶۷۰۱ ۴۰۳۰ ۶.۶۳۳۹ ۲۳۸۰ ۱۵۳۵ ۵۴۱۰ ۱۹۷۴جامعشیمی ۷۶۸۸ ۹۳۹ ۸.۱۹۲ ۱۱۵۱ ۸۶۶ ۱۱۱۸ ۱۰۷۴جامع مهندسی ۴۷۵۷ ۷۱۷ ۶.۶۳ ۲۱ ۷۷۲ ۶۷۵ ۱۰۵۰ ۳۰۰دانشگاه مازندرانجامعتمامی رشته های موضوعی۲۵۳۵۱۳۱۲۵۸.۱۱۲۷ ۲۴۴۲۱۸۳۶۵۰۷۶ ۲۴۰۲جامعشیمی۱۱۳۷۸۱۱۵۴۹.۸۶۷۹۰۴ ۷۳۲ ۱۰۳۴۷۸۸جامعمهندسی۲۲۹۰۲۶۶۸.۶۱۸ ۱۳۱۳۱۲۵۰ ۵۹۸ ۶۸۱دانشگاه محقق اردبیلیجامعتمامی رشته های موضوعی۱۰۸۸۵۱۶۲۳۶.۷۱۸ ۳۶۰۲۲۶۸۳۵۳۹۵۴۰۲۹جامعمهندسی۲۵۶۵۲۸۶ ۸.۹۷ ۳۱۲۱۳ ۱۲۲۴ ۵۰۷۱۰۴۹دانشگاه یاسوججامعتمامی رشته های موضوعی۲۰۰۵۶۱۹۲۷۱۰.۴۱۴۲۲۷۵۹۲۴۵۹۴۴۴۸۱۸۶۸جامع شیمی۱۰۶۱۰۷۸۴۱۳.۵۳ ۲۶ ۹۴۴ ۹۵۸ ۸۰۱ ۳۶۶جامع مهندسی۲۹۹۶۲۳۹۱۲.۵۴۱۳۱۰۷۵۱۲۸۳ ۱۲۰ ۴۶۵دانشگاه یزدجامعتمامی رشته های موضوعی۱۶۷۵۸۲۴۱۷۶.۹۳۱۵۳۰۰۴۲۱۷۱ ۵۳۴۸۳۲۰۶جامع مهندسی۳۲۴۸۵۰۳ ۶.۴۶ ۳ ۱۰۰۹۹۰۶ ۱۰۷۲ ۱۰۴۹ ادامه جدول دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی گروه صنعتی بر مبنای تعداد مقالات یك درصد برتر در تمامی رشته های موضوعی (ترتیب بر مبنای حروف الفبا) دانشگاه/موسسهنوعرشته تعداد استنادهاتعداد مداركنسبت استناد به مدرك تعداد مقالات یك درصد برتررتبه تعداد استنادهارتبه تعداد مدارك رتبه نسبت استناد به مدركرتبه تعداد مقالات یك درصد برتردانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیصنعتی تمامی رشته های موضوعی۳۳۷۲۲ ۵۱۴۶ ۶.۵۵ ۲۰ ۲۰۴۳ ۱۲۷۷ ۵۴۲۹ ۲۸۰۳صنعتی شیمی ۸۶۶۰ ۸۱۲ ۱۰.۶۷ ۲۱۰۶۰ ۹۳۷ ۹۸۴ ۱۰۷۴صنعتی مهندسی ۱۳۳۰۴ ۲۱۸۴ ۶.۰۹۱۷ ۳۰۳ ۲۰۰ ۱۱۳۱ ۳۶۳دانشگاه صنعتی اصفهانصنعتی تمامی رشته های موضوعی۹۰۴۱۱ ۹۶۳۵ ۹.۳۸ ۸۹ ۱۰۹۴ ۷۷۳ ۴۷۳۲ ۱۱۹۳صنعتی شیمی ۲۱۲۱۵ ۲۰۴۵ ۱۰.۳۷ ۱۵ ۵۷۲ ۳۷۸ ۹۹۹ ۵۳۰صنعتی علوم كشاورزی۴۰۳۴ ۶۲۹ ۶.۴۱ ۴ ۴۰۸ ۲۶۲ ۷۰۶ ۴۹۰صنعتی علوم مواد۲۰۵۰۶ ۲۰۳۴ ۱۰.۰۸ ۱۴ ۲۲۸ ۱۳۵ ۶۶۳ ۳۱۵صنعتی فیزیك ۲۰۳۸۳ ۱۰۸۹ ۱۸.۷۲ ۳۶ ۶۲۱ ۶۲۴ ۴۱۷ ۵۶۵صنعتی مهندسی ۱۲۶۶۹ ۱۸۰۲ ۷.۰۳ ۱۴۳۱۳ ۲۷۴ ۹۶۴ ۴۳۷دانشگاه صنعتی امیركبیرصنعتیتمامی رشته های موضوعی۱۰۱۱۰۷۱۳۵۳۶۷.۴۷۹۲ ۱۰۱۷ ۵۶۳ ۵۲۲۵ ۱۱۶۹صنعتیریاضیات۵۸۷۵ ۶۶۹ ۸.۷۸ ۲۷ ۱۳۹ ۲۲۸ ۲۴ ۶۵صنعتی شیمی ۱۸۶۷۴ ۲۰۸۳ ۸.۹۶ ۱ ۶۴۳ ۳۷۰ ۱۰۷۷۱۱۲۸صنعتی علوم رایانه۶۵۱۷ ۱۰۶۱ ۶.۱۴ ۱۲ ۱۴۸ ۱۱۶ ۳۱۱ ۱۵۹صنعتیعلوم مواد ۲۱۲۸۱ ۲۳۱۶ ۹.۱۹۶ ۲۲۱ ۱۱۳ ۷۰۳ ۵۲۲صنعتی مهندسی۳۲۰۷۷ ۵۰۲۹ ۶.۳۸ ۳۶ ۸۸ ۵۱ ۱۰۸۷ ۱۷۱دانشگاه صنعتی سهندصنعتیتمامی رشته های موضوعی۱۱۹۷۹ ۱۷۹۸ ۶.۶۶ ۱۱۳۴۸۱ ۲۵۵۰ ۵۴۰۵ ۳۵۸۴صنعتی مهندسی۳۰۵۳ ۴۶۹ ۶.۵۱ ۱۰ ۱۰۶۱ ۹۵۲ ۱۰۶۳ ۵۷۴دانشگاه صنعتی شریفصنعتیتمامی رشته های موضوعی۱۱۹۳۰۹ ۱۲۷۲۱ ۹.۳۸ ۸۶ ۸۹۷ ۵۹۴ ۴۷۳۲ ۱۲۱۷صنعتی شیمی۲۸۶۵۰ ۲۱۱۶ ۱۳.۵۴ ۲۱ ۴۴۱ ۳۶۵ ۷۹۹ ۴۳۱صنعتی علوم رایانه۴۱۹۵ ۹۰۹ ۴.۶۱ ۷ ۲۶۷ ۱۵۲ ۳۸۶ ۲۶۰صنعتی علوم مواد۱۹۹۱۸ ۱۷۵۸ ۱۱.۳۳ ۸ ۲۳۹ ۱۷۰ ۵۸۳ ۴۵۵صنعتیفیزیك ۲۵۰۲۱ ۱۶۵۵ ۱۵.۱۲۲۰۵۴۹ ۴۹۹ ۵۵۵ ۶۵۲صنعتیمهندسی۳۰۵۸۲۴۸۷۸۶.۲۷۲۳ ۹۵ ۵۲ ۱۱۰۵ ۲۷۶دانشگاه صنعتی شیرازصنعتیتمامی رشته های موضوعی۱۰۸۲۱۱۳۳۶۸.۱ ۱۱۳۶۱۴ ۲۹۴۱ ۵۰۸۰ ۳۵۸۴صنعتی مهندسی ۵۲۴۶ ۵۷۴ ۹.۱۴۸ ۷۱۵ ۸۱۳ ۴۷۲ ۶۸۱دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلصنعتیتمامی رشته های موضوعی۲۳۴۰۶۲۳۹۵۹.۷۷۱۰۸ ۲۵۳۵ ۲۱۸۵ ۴۶۳۱ ۱۰۴۹صنعتیمهندسی ۱۰۰۸۶ ۱۰۷۰ ۹.۴۳ ۵۶ ۴۱۴ ۴۶۲ ۴۱۲ ۷۷دانشگاه علم و صنعت ایرانصنعتیتمامی رشته های موضوعی۷۱۰۳۸ ۹۶۱۳ ۷.۳۹۵۸ ۱۲۷۸ ۷۷۶ ۵۲۴۸ ۱۵۴۲صنعتی شیمی ۱۲۳۴۰۱۱۵۱ ۱۰.۷۲۵ ۸۵۶ ۷۳۵ ۹۸۱ ۸۸۷صنعتیعلوم رایانه۴۱۵۲۶۷۶ ۶.۱۴ ۱۰ ۲۷۴ ۲۲۴ ۳۱۱ ۱۸۹صنعتی علوم مواد۱۴۰۲۱۱۵۵۵ ۹.۰۲ ۰۳۳۵ ۲۰۰ ۷۰۹ ۷۸۲صنعتی مهندسی ۳۰۰۱۶ ۴۴۶۲ ۶.۷۳ ۳۳ ۹۸ ۵۸۱۰۳۲ ۱۸۴ ادامه جدول دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی گروه غیرمتمركز بر مبنای تعداد مقالات یك درصد برتر در تمامی رشته های موضوعی (ترتیب بر مبنای حروف الفبا) دانشگاه/موسسه نوع رشته تعداد استنادها تعداد مدارك نسبت استناد به مدركتعداد مقالات یك درصد برتر رتبه تعداد استنادها رتبه تعداد مدارك رتبه نسبت استناد به مدرك رتبه تعداد مقالات یك درصد برتردانشگاه پیام نور غیرمتمركز تمامی رشته های موضوعی ۲۶۷۱۰ ۴۰۳۹ ۶.۶۱۲۵ ۲۳۷۹ ۱۵۳۰۵۴۱۴ ۲۴۹۹غیرمتمركزشیمی۱۴۷۳۹ ۱۹۹۱ ۷.۴۹ ۷۷۰ ۳۹۳ ۱۱۴۸ ۷۱۲دانشگاه های آزاد اسلامیغیرمتمركزپزشكی بالینی۹۰۴۹ ۲۰۹۴ ۴.۳۲۲۱۶۴۰ ۶۸۹ ۴۱۴۲ ۳۴۳۵غیرمتمركزتمامی رشته های موضوعی۲۴۸۸۸۰۴۲۰۶۰۵.۹۲۳۶۵ ۴۹۳۱۲۶ ۵۵۳۸ ۴۰۱غیرمتمركزدارو شناسی و سم شناسی۶۰۶۰ ۱۱۳۴ ۵.۳۴۶ ۴۹۸ ۱۱۰ ۸۳۴۴۱۲غیرمتمركز ریاضیات ۶۴۲۶ ۱۶۱۱۳.۹۹۳۰ ۱۲۴ ۶۳ ۲۲۹۵۷غیرمتمركززیست شناسی و زیست شیمی۵۹۸۴۱۵۹۶۳.۷۵۴۹۷۱۲۴۱۹۸۶۷۸۶غیرمتمركزشیمی۶۹۶۸۹۹۷۰۲ ۷.۱۸۴۱ ۱۵۲۲۱ ۱۱۵۷ ۲۴۱غیرمتمركزعلوم دامی و حیوانات۶۷۴۲۲۳۹۳۲.۸۲۰۶۱۵ ۱۱۳ ۱۱۷۹۱۱۵۵غیرمتمركزعلوم رایانه۷۱۵۴ ۱۴۶۳ ۴.۸۹ ۱۳ ۱۳۲ ۶۵ ۳۷۷۱۵۰غیرمتمركزعلوم كشاورزی۸۱۵۶۱۸۶۶۴.۳۷۲۱ ۱۸۳ ۵۳ ۷۶۳۱۰۱غیرمتمركز علوم مواد۲۹۱۶۶۳۹۳۰ ۷.۴۲ ۲۴ ۱۴۹ ۴۲ ۷۶۱ ۲۰۱غیرمتمركزفیزیك۳۳۰۸۷۳۷۶۱ ۸.۸۵۲ ۴۴۲ ۱۹۰ ۶۸۳ ۴۲۱غیرمتمركز محیط و بوم شناسی۵۸۴۴ ۱۰۶۸۵.۴۷ ۵۶۶۲ ۲۱۲ ۸۷۶۷۱۷غیرمتمركزمهندسی۴۷۲۱۸ ۸۱۱۴ ۵.۸۲ ۱۵۸ ۴۲ ۱۴۱۱۶۱ ۱۱ادامه جدول دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی گروه موسسه پژوهشی بر مبنای تعداد مقالات یك درصد برتر در تمامی رشته های موضوعی (ترتیب بر مبنای حروف الفبا) دانشگاه/موسسهنوعرشتهتعداد استنادهاتعداد مداركنسبت استناد به مدركتعداد مقالات یك درصد برتررتبه تعداد استنادهارتبه تعداد مداركرتبه نسبت استناد به مدركرتبه تعداد مقالات یك درصد برترپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایرانموسسه پژوهشیتمامی رشته های موضوعی۱۵۹۶۵۱۶۳۹ ۹.۷۴ ۷ ۳۰۷۲ ۲۶۶۵ ۴۶۳۶ ۴۲۱۷موسسه پژوهشی شیمی ۸۹۷۵ ۱۰۳۷ ۸.۶۵ ۱۱۰۴۲ ۸۰۵ ۱۰۹۸ ۱۱۲۸پژوهشگاه دانش های بنیادی موسسه پژوهشیتمامی رشته های موضوعی۲۷۵۵۸۲۹۵۴۹.۳۳۴۵ ۲۳۳۷ ۱۹۱۳۴۷۴۴۱۷۹۴موسسه پژوهشیفیزیك۲۰۴۸۹۱۱۹۴۱۷.۱۶۴۲ ۶۲۰ ۵۹۹۴۷۷۵۰۱جهاد دانشگاهیموسسه پژوهشیپزشكی بالینی۴۲۰۰ ۶۲۷ ۶.۷ ۱ ۲۵۶۱ ۱۵۲۸ ۴۰۰۰ ۳۷۳۳موسسه پژوهشیتمامی رشته های موضوعی۱۵۶۹۵۲۱۵۱ ۷.۳ ۹۳۰۹۷ ۲۳۲۱ ۵۲۶۷ ۳۸۸۱
از نظر موضوعی هم در رشته های ایمنی شناسی، پزشكی بالینی، دارو شناسی و سم شناسی دانشگاه علوم پزشكی تهران، رشته ریاضیات دانشگاه های آزاد اسلامی، در رشته های زمین شناسی، زیست شناسی و زیست شیمی دانشگاه تهران، در رشته شیمی دانشگاه های آزاد اسلامی، در رشته های علوم اجتماعی، علوم اعصاب و رفتار دانشگاه علوم پزشكی تهران و در علوم دامی و حیوانات دانشگاه تهران دارای بالاترین رتبه هستند.همچنین در بخش موضوعی در رشته علوم كامپیوتر دانشگاه های آزاد اسلامی، در رشته علوم كشاورزی دانشگاه تهران، در رشته علوم مواد دانشگاه های آزاد اسلامی، در رشته فیزیك دانشگاه های آزاد اسلامی، در رشته محیط و بوم شناسی دانشگاه تهران، در رشته مهندسی دانشگاه های آزاد اسلامی و در تمامی رشته های موضوعی دانشگاه های آزاد اسلامی بالاترین رتبه را كسب كرده اند.

1396/11/11
15:32:48
5.0 / 5
4961
تگهای خبر: آموزش , انستیتو , پزشكی , پژوهش
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۳
بازار مقاله MarketDoc
marketdoc.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازار مقاله محفوظ است

بازار مقاله

فروش مقالات و کتب علمی